ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ:

Определят се всички цели, особености, рискове и потенциални възможности, които стоят пред реализацията на инвестиционния проект. Изготвя се цялостен анализ на парцела, който е предвиден за реализиране на инвестиционните намерения на Клиента/Инвеститора.


Предпроектните проучвания включват:

  • архитектурни проучвания - определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове.
  • aнализ на инфраструктурата на и около обекта - наличие на подземни и надземни комуникации (ВиК, Ел и др.) или необходимост от проектиране;
  • инженерни проучвания - геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, геодезически и др.
  • Консултиране за ефективно влагане на средства с цел постигане на желания резултат.
  • Изготвяне на предварителни финансови разчети.

  

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:

Този етап включва изготвянето на инвестиционния проект. Ние предлагаме пълен пакет от услуги за всеки проект по всички проектни части:

     • Архитектурна
     • Конструктивна
     • В и К - водопровод и канализация
     • Електрическа
     • ОВК - отопление, вентилация и климатизация
     • Енергийна ефективност
     • Геодезическа
     • ПБЗ – План безопасност и здраве
     • Геология и хидрогеология
     • Пожарна безопасност
     • Технологична

  

УСИЛВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛИМЕРИ:

1. Конструктивно обследване на сгради и съоръжения
2. Проектиране за възстановяване и усилване
3. Изпълнение
 

 

СТРОИТЕЛСТВО:

Освен проектантските услуги на нашият екип вие може да се възползвате и от естественият завършек на всеки проект, а именно строителство „до ключ”. Съдействаме при оформянето на строителната документация от издаване на скица до издаване на „Разрешение за ползване“ по смисъла на Закона за Устройството и Територията (ЗУТ). Ние гарантираме качествено изпълнение на всеки проект и услуга, както и гаранционно и следгаранционно обслужване.

 

 

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПРИ СТРОЕЖ НА СГРАДИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ БАЗИ:

Чрез инвеститорския контрол ние осигуряваме на клиентите:

     • Експертна оценка на инвестицията и гъвкава инвестиционна политика
     • Контрол за правилно изпълнение на строително-монтажните работи
     • Стриктно изпълнение на времевите графици на строителните етапи
     • Контрол на разходване и усвояване на бюджетния лимит
     • Контрол на количеството и качеството на материалите

 

АВТОРСКИ НАДЗОР:

Съблюдаваме за точното изпълнение на проекта, както и подготовка на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.